Artikel 1. Identiteit van de ondernemer

De Vergeten Appel, eenmanszaak;
Noorwitsstraat 5, 5041LP Tilburg
Telefoonnummer: 06 42677053
E-mailadres: info@devergetenappel.nl
www.devergetenappel.nl
KvK-nummer: 66129389
Btw-identificatienummer: NL001865646B56
Rekeningnummer: NL95ABNA0813285747

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van DE VERGETEN APPEL zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.
2.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
2.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen DE VERGETEN APPEL en consument, daaronder begrepen iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen DE VERGETEN APPEL en consument waarop DE VERGETEN APPEL deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.4 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. In welk geval de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.
2.5 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met consument, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.6 Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.

Artikel 3. Het aanbod

3.1 Alle aanbiedingen van DE VERGETEN APPEL zijn vrijblijvend en DE VERGETEN APPEL behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is, dan wel indien sprake is van publicatie- en/of drukfouten.
3.2 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangebodene. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De afbeeldingen van de producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden DE VERGETEN APPEL niet.
3.4 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
a de prijs inclusief belastingen; de eventuele kosten van aflevering;
b de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
c het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
d de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
e de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

Artikel 4. De overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door DE VERGETEN APPEL. DE VERGETEN APPEL is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
4.2 indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt DE VERGETEN APPEL onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door DE VERGETEN APPEL is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
4.3 De overeenkomst wordt na de totstandkoming gearchiveerd.
4.4 DE VERGETEN APPEL heeft de volgende informatie openbaar op de site staan ter raadpleging:
a de contactinformatie waar de consument met vragen of klachten terecht kan;
b de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken;
c de betaalmogelijkheden en leveringsvoorwaarden.

Artikel 5. Tarieven en betalingen

5.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
5.2 Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen direct te worden voldaan via de betaalmogelijkheid op de website, dan wel contant of met (mobiele) pin bij directe levering.
5.3 Indien de betaling elektronisch tot stand komt, zijn er passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en wordt een veilige web-omgeving voorzien. Indien de consument elektronisch kan betalen, worden daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht genomen.
5.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door DE VERGETEN APPEL bent u een bedrag van vijftien euro(€ 15,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien DE VERGETEN APPEL haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd.
5.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is DE VERGETEN APPEL gerechtigd zonder ingebrekestelling, de uitvoering van de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden met behoud van haar rechten.
5.6 In geval van wanbetaling van de consument heeft DE VERGETEN APPEL behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
5.7 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Artikel 6. Levering

6.1 DE VERGETEN APPEL zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
6.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
6.3 De door DE VERGETEN APPEL opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
6.4 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij DE VERGETEN APPEL tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan DE VERGETEN APPEL bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan DE VERGETEN APPEL verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van ontvangst op u over.

Artikel 8. Herroepingsrecht en aansprakelijkheid

8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering na te kijken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Mocht dit niet het geval zijn, dient u DE VERGETEN APPEL daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf werkdagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft DE VERGETEN APPEL de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
8.2 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze zichttermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of zijn vertegenwoordiger.
8.3 Tijdens het zichttermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Aangebroken flessen vallen niet onder zorgvuldig gebruik en worden niet retour genomen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening zo ook de door de consument gekozen bijkomende verzendkosten anders dan de standaard verzendkosten. Bij retournering van producten zullen eventuele betalingsregelingen automatisch vervallen.
8.4 Indien de consument betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en DE VERGETEN APPEL, dan wel tussen DE VERGETEN APPEL en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en DE VERGETEN APPEL, is DE VERGETEN APPEL niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van DE VERGETEN APPEL.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft DE VERGETEN APPEL in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder dat DE VERGETEN APPEL gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop DE VERGETEN APPEL geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor DE VERGETEN APPEL niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Artikel 11. Conformiteit en Garantie

11.1 DE VERGETEN APPEL staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften.
11.2 Een door DE VERGETEN APPEL, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 12. Diversen

12.1 Indien u aan DE VERGETEN APPEL schriftelijk opgave doet van een adres, is DE VERGETEN APPEL gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan DE VERGETEN APPEL schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
12.2 Wanneer door DE VERGETEN APPEL gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat DE VERGETEN APPEL deze voorwaarden soepel toepast.
12.3 DE VERGETEN APPEL is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
12.4 DE VERGETEN APPEL behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijden te wijzigen.

Artikel 13. Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 14. Klachtenregeling

14.1 DE VERGETEN APPEL beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
14.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij DE VERGETEN APPEL, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
14.3 Bij DE VERGETEN APPEL ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door DE VERGETEN APPEL binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
14.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16. Vindplaats

16.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 25-07-2016
16.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Privacy Policy

DE VERGETEN APPEL respecteert de privacy van zijn klanten en zorgt er voor dat je gegevens in vertrouwen worden behandeld. DE VERGETEN APPEL bewaart en gebruikt je persoonsgegevens met betrekking tot je bestelling. Door het gebruik van deze gegevens kan het bestelproces sneller en makkelijker verlopen. Door het aanmelden op de nieuwsbrief, verleen je automatisch toestemming aan DE VERGETEN APPEL om je persoonsgegevens en e-mailadres op te slaan. DE VERGETEN APPEL gebruikt deze informatie om je te informeren over onder andere acties, aanbiedingen en proeverijen. Je gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van je bestelling, of op grond van een wettelijk voorschrift.

Disclaimer

Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is.
DE VERGETEN APPEL is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door DE VERGETEN APPEL gecreëerde site. DE VERGETEN APPEL wijst hierbij alle aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze site(s) verwijst (verwijzen). De gegevens op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd.

DE VERGETEN APPEL geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door DE VERGETEN APPEL uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site. Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van DE VERGETEN APPEL zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site.

DE VERGETEN APPEL is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen. DE VERGETEN APPEL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen of beschikbaarheid. DE VERGETEN APPEL is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.

Copyright

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van DE VERGETEN APPEL. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan, zoals teksten of foto’s, openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Nieuwsbrief

DE VERGETEN APPEL verstuurd u enkel een nieuwsbrief indien u uw zelf hebt opgegeven of wanneer u DE VERGETEN APPEL hiertoe heeft opgedragen.
DE VERGETEN APPEL zal u ongeveer éénmaal in de maand een nieuwsbrief versturen indien er ook daadwerkelijk iets van relevant nieuws te melden is.
Het kan voorkomen dat u er in het geval van nieuwe data voor proeverijen of markten een extra nieuwsbrief ontvangt, maar DE VERGETEN APPEL streeft ernaar dit op voorhand allemaal te weten en u er in één nieuwsbrief van te verwittigen.

Indien u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen vinden we dit uiteraard spijtig, maar horen dat dan graag om u uit onze mailing lijst te verwijderen.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]